Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
TVSH zero për:
– makinat bujqësore si në import ashtu dhe brenda vendit;
– 27 zëra doganorë të peshkimit;
– rrjetat, anijet, pajisjet elektronike, frigoriferët, motorët e anijeve etj. në bordin e anijeve të peshkimit, të trajtuara si furnizime bordi;
Tarifa zero për regjistrimin dhe vaksinimin e detyruar të blegtorisë;
Blerja e gazoilit nga anijet e peshkimit me 0 akcizë, 0 taksë karburant dhe 0 taksë karboni;
Tatim fitimi 5% për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor.
Tatim fitimi 5% për sipërmarrjet IT

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Do të mbështesim emigrantët që të transferojnë në Shqipëri njohuritë e aftësitë e marra, përmes mbështetjes në formë granti në vlerën 5 mijë euro, për çdo biznes të nisur nga një emigrant i kthyer

Programi Qeverisës 2021 – 2025. Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
– Rritja  e  aksesit  në  tregje  të reja ndërkombëtare nëpërmjet informimit dhe lehtësimit të marrëveshjeve tregtare.
– Orientimi i investimeve në shtimin e zinxhirit të vlerës në agro-përpunim.
– Lehtësirave  në  blerjen  e  makinerive  dhe  pajisjeve  të  agro-përpunimit duke i ofruar sipërmarrjeve ekzistuese të përdorin një amortizim të përshpejtuar me dy herë.

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?
      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?
      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.