Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 19. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve. Do  të  krijojmë  programet  “Inovacion  dhe  ekselencë  në  manifakturë”  dhe “Inovacion dhe ekselencë në IT” për trajnime në inovacion, dizajn, marketing,  kërkim dhe zhvillim nëpërmjet mbulimit të kostove të trajnimit 100%. Kostot do  të  rimbursohen  50%  direkt  dhe  50%  si  dyfish  i  tatimit  të  zbritshëm  ndaj shoqërive ku është i punësuar përfituesi.
Faqe 23. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve. Krijojmë instrumentin e garancisë për kreditim në IT prej 50 milionë euro.

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 17. Mirëqenie për të gjithë. Rrisim dyshemenë për pagat e pa-tatueshme nga 30 mijë në 40 mijë lekë  në muaj. Me këtë masë, 435 mijë të punësuar, ose 63.8% e totalit të  punësuarve, paguajnë zero taksë

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
? 
     Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.