Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 19. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve. Do  të  krijojmë  programet  “Inovacion  dhe  ekselencë  në  manifakturë”  dhe “Inovacion dhe ekselencë në IT” për trajnime në inovacion, dizajn, marketing,  kërkim dhe zhvillim nëpërmjet mbulimit të kostove të trajnimit 100%. Kostot do  të  rimbursohen  50%  direkt  dhe  50%  si  dyfish  i  tatimit  të  zbritshëm  ndaj shoqërive ku është i punësuar përfituesi.
Faqe 23. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve. Krijojmë instrumentin e garancisë për kreditim në IT prej 50 milionë euro.

NULL