Eksportet bujqësore i kemi rritur në 400 milionë US. D, ishin rreth 100 milionë US.D. Do t’i çojmë mbi 1 miliardë US.D

24 Tetor, 20212

Statusi:I papërmbushur


Programi Qeverisës 2021 – 2025. Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
– Rritja  e  aksesit  në  tregje  të reja ndërkombëtare nëpërmjet informimit dhe lehtësimit të marrëveshjeve tregtare.
– Orientimi i investimeve në shtimin e zinxhirit të vlerës në agro-përpunim.
– Lehtësirave  në  blerjen  e  makinerive  dhe  pajisjeve  të  agro-përpunimit duke i ofruar sipërmarrjeve ekzistuese të përdorin një amortizim të përshpejtuar me dy herë.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *