Shtrirjes së rrjeteve të kanalizimeve për largimin e ujërave të ndotur urbanë, që do të arrijë në nivel kombëtar në masën 48 %

7 Maj, 20170

Referencat për vlerësimin
PBA 2017-2019
Strategjia Financave Publike 2014-2020PEF 2015-2020Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *