TË GJITHA PREMTIMET

Referencat për vlerësimin PBA 2017-2019 Strategjia Financave Publike 2014-2020PEF 2015-2020Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë ±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm,
Referencat për vlerësimin Programi qeverisës 2017 -2021 Plani i Përgjithshëm Kombëtar, 2030 Strategjia për Zhvillimin e Turizmit, 2014 -2020 Strategjia
Referencat për vlerësimin Programi qeverisës 2017 -2021 Strategjia Kombëtare pë Cilësinë e Ajrit, 2014 Raporti për cilësinë e Ajrit Arsyeja
Alpet Shqiptare - Një destinacion i bazuar në ecjen në mal (trekking), kjo e lidhur me natyrën, aktivitetin dhe turizmin