Referencat për vlerësimin:
MF Makro, 2008
KMF 2010-2012
Strategjia e Punësimit, 2007-2013
SKZHI 2007-2013
PBA, 2005-2009

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë:
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm pasi nuk ka referencën e plotë, apo të dhëna të plota për ta matur zbatueshmërinë.
Sipas INSTAT, të punësuar janë personat në moshë pune që gjatë periudhës së referencës kanë patur një punë si të punësuar me pagë ose si të vetëpunësuar. Përfshihen edhe personat që kanë një punë por që kanë munguar përkohësisht në punë gjatë periudhës që shqyrtohet, për motive si sëmundje, trainim, leje lindje etj. Ndërsa, ISSH publikon një numër të siguruarish në skemën e kontributeve deri 45% më pak se numri të punësuarve sipas INSTAT. Në këtë llogaritje të premtimeve do të ecet me të dhënat e raportimit të INSTAT, që lidhen edhe me Llogaritë Kombëtare etj.

Referencat për vlerësimin
KMF 2010-2012
PBA 2005-2011
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

NULL