Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 20. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
– Mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave.
– Politika  nxitëse  dedikuar  emigrantëve,  të  rinjve  dhe  rritjes  së  përfshirjes së grave në sektor

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 25. Turizmi dhe mjedisi.
– Inkurajimi i brandeve të mirënjohura ndërkombëtare për të investuar apo operuar në Shqipëri.
– Përfundimi i procesit të lëvizjes së mjeteve lundruese përmes platformës online të hyrje-daljeve.
– Promovimi i Flamurit Shqiptar në tregun ndërkombëtar, si destinacion tax-free.
– Riorganizim i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në përgjigje të flukseve të pritshme turistike dhe të kërkesave në rritje të operatorëve turistikë

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
? 
     Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Referencat për vlerësimin
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?
      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.