Nuk do përdorim ndonjëherë vlerë tjetër përveç vlerës së tregut për kompensimin monetar apo fizik të pronarëve

3 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
Banka Botërore, 2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *