Shkallëzim të TVSH për shërbimet turistike në 10%

7 Mars, 20210

Statusi:PërmbushurStatusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
TVSH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *