Ulje të taksave për shtresat e popullsisë në nevojë dhe atyre me të ardhura të mesme, ulje tatim fitimi për bizneset (të vogla dhe të mesme dhe bizneset e mëdha). Ulja e nivelit aktual të taksave dhe tatimeve mesatarisht 60%

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PEF 2015-2020
KMF 2015-2019
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *