Transformojmë Ndihmën Ekonomike në Program për riintegrim social

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
KLSH, 2017
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin,
apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *