Për të nxitur punësimin në zonat e varfra heqim taksat për bizneset për 5 vite. Qeveria merr përsipër kualifikimin, trajnimin dhe rikualifikimin e punëtorëve, paguan për ta primin dhe sigurimet shoqërore.

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia e Financave Publike 2008 – 2013
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm pasi nuk ka referencën e plotë, apo të dhëna të plota për ta matur zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *