Për çdo vend të ri pune që do të krijohet do të heqim tatimin mbi fitimin deri në Dhjetor të vitit 2010, subvencionojmë sigurimet shoqërore në masën 50 për qind deri në fund të vitit 2011, dhe subvencionojmë 100 % sigurimet shoqërore

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *