Totali i taksave dhe tarifave vendore nuk do të jetë më i lartë se 0.5 % e xhiros për biznesin e vogël dhe të mesëm

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.S.M.F.P 2019 – 2022
E.R.P. 2021 – 2023
PBA 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *