40% gra në vendimmarrje në proceset publike, drejtuese dhe ligjvënësve

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Barazisë Gjinore 2016-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *