Dyfishim i investimeve të huaja direkte me 2 miliard Euro

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PEF 2015-2020

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√   Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *