50 milion euro investime në vit për sistemin e kanalizimeve, ujitjes, instalimit të pompave dhe kullitjes

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2017-2019
Strategjia Bujqësisë 2014-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *