1.5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto për bujqësinë shqiptare

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2017-2019
SKZHI II

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *