Krijim i 300 mijë vendeve të reja të punës. 40 mijë vende të reja dhe 12 mijë vende shoqëruese në industrinë prodhuese; 120 milion USD në 4 vjet mbështetje sektorit prodhues; 15 mijë vende të reja pune përmes zhvillimit të industrive që lidhen me detin; 150 mijë vende të reja pune nga zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë; 4 mijë vende të reja pune përmes zhvillimit të industrisë së teknologjisë së informacionit; 11 mijë vende pune nga politikat në mbështetje të turizmit; 62 mijë vende pune përmes reformimit të programit të ndihmës ekonomike

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2014-2016
PBA 2009-2014
PEF 2013-2015
PEF 2014-2016
INSTAT 2000-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *