Kemi qëllimin e punësimit të plotë të shqiptarëve brenda mandatit të ardhshëm. Në themel të gjithë angazhimit tonë të ardhshëm dhe qeverisës do të jetë punësimi dhe vecmas punësimi për jetimët

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *