Që në vitin e parë, do të rregullojë të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore, lidhur me qeramarrjen e tokës, me shitblerjen e tokës dhe me ruajtjen e tokës. PSSH shpreh edhe njëherë besimin se zgjidhja përfundimtare e ceshtjes së pronës do ti takojë qeverisjes së saj të pas zgjedhjeve, harmonizimit të interesave të pronarëve me ato të të gjithë shqiptarëve

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *