Duam që të krijojmë për çdo shqiptar e shqiptare, Kartën Sociale, e cila është një kartë që në bazë të profilit individuale dhe gjendjes shoqërore e ekonomike, t’i japë mundësi çdo qytetari e qytetareje të përfitoj në mënyrë të thjeshtë dhe tërësisht transparente shërbime e kujdes social e shëndetësor, arsimor, apo kulturor

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Mbrojtjes Sociale 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *