Ngritja e një Bordi të Transparencës Fiskale që do monitorojë zbatimin e politikave fiskale nga bizneset

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.S.M.F.P. 2019 – 2022
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *