Ndërtimi i 2 aerodromeve në Gjirokastër

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimi
S.S.T. 2016 – 2020
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *