Skema e Sigurimeve në gjithë sistemin shëndetësor publik dhe privat dhe mbulimin e gjithë popullatës

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *