Asnjë ligj dhe akt ligjor, nuk do të miratohet nga Parlamenti dhe qeveria pa u diskutuar me transparencë  me komunitetin e biznesit dhe grupet e interesit

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *