Korrektim social të taksës së sheshtë dhe barrës fiskale

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PEF 2013-2015
PEF 2014-2016
PBA 2013-2015
TATIMI MBI TË ARDHURAT
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *