Do të përshpejtojmë reformat që synojnë menaxhimin në mënyrë të decentralizuar të fondeve të para aderimit që kanë të bëjnë me zhvillimin rajonal, rural dhe zhvillimin e burimeve njerëzore

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *