Heqje e tatim-fitimit, në katër vitet e para për industritë e reja agro-përpunuese

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushurStatusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
TATIMI MBI TË ARDHURAT
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *