Për të nxitur punësimin në zonat e varfra heqim taksat për bizneset për 5 vjet. Qeveria merr përsipër kualifikimin, trajnimin dhe rikualifikimin e punëtorëve, paguan për ta primin dhe sigurimet shoqërore.

3 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
Legjislacioni tatimor
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *