Flotë moderne peshkimi duke stimuluar me grante financimin e barkave të peshkimit

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë 2014-2020
PBA 2014-2016

Strategjia Biznesit e Investimeve, 2013-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *