Kemi gati 5.6 miliard Euro investime në 104 hidrocentrale, në 6 parqe industriale, në 4 parqe energjetike.

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *