Përfundojmë shpërndarjen e çertifikatave të pronës së tokës bujqësore

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia
Bujqësisë 2014-2020
SKZHI II

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *