Investimi në kualifikimin profesional të të rinjve dhe fermerëve në fushën e bujqësisë duke nxitur shkollat tekniko-profesionale. Qeveria të ndërmarri politika reale dhe jo fiktive të formimit profesional

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Arsimit PU 2009-2013
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *