Do të ndërtojmë një sistem të administrimt të tokës, duke unifikuar gjithë informacionin dhe duke ristrukturuar qoftë kadastrën ligjore, që është Zyra e Regjistrimit të Pasurive, por nga ana tjetër duke krijuar Kadastrën Shumëqëllimshme

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit, 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     Premtim i matshëm dhe i besueshëm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *